Eliminacja pochylenia pionowego.

Obiekt| Park Przemysłowy|

Na podstawie materiałów z badania stanu gruntów pod fundament na terenie obiektu, przeprowadzonego przez "Geoplus sp. z o.o. " oraz raportu z wyników badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych budynku HVO CCGT EC-2, przeprowadzonego przez RUP "Stroitehnorm", stwierdzono występowanie osiadania gruntu u podstaw stropu monolitycznego filtrów anionitowych.

Eliminacja pochylenia pionowego.

WSTĘPNE DANE

Na podstawie materiałów z badania stanu gruntów pod fundament na terenie obiektu, przeprowadzonego przez "Geoplus sp. z o.o." oraz raportu z wyników badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych budynku HVO CCGT EC-2, przeprowadzonego przez RUP "Stroitehnorm", stwierdzono występowanie osiadania gruntu u podstaw stropu monolitycznego filtrów anionitowych
Aby umożliwić dalszą eksploatację urządzeń, podjęto decyzję o wzmocnieniu podstawy stropu monolitycznego i przywróceniu filtrów anionitowych do zaprojektowanej pozycji pionowej poprzez metodę iniekcji kompozycji geopolimerowych Groundtek.

CELE

Wykonać iniekcję kompozycji geopolimerowych pod podstawę stropu monolitycznego filtrów anionitowych w celu ustabilizowania gruntu, a następnie przywrócenia konstrukcji budynku do położenia projektowego wzdłuż osi pionowej.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

Aby rozwiązać problem, zastosowano technologię wzmacniania wgłębnego. Iniekcję przeprowadzono na kilku poziomach na różnych głębokościach. Stabilizacja iniekcyjna polega na bezpośrednim wstrzykiwaniu do gruntu mieszanki żelotwórczej i polega na czasochłonnej reakcji kondensacji półproduktu z systemem utwardzającym w masie gruntowej. W wyniku tego następuje celowa, nieodwracalna i trwała zmiana właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów fundamentowych, spowodowana utwardzeniem polimerów nieorganicznych w porach i szczelinach gruntów..

WYNIK

Podczas prac związanych z iniekcją geopolimeru została wyeliminowana dekompakcja gruntu u podstawy stropu monolitycznego filtrów anionitowych. Odchylenia osi pionowej filtrów anionitowych zostały skorygowane do wartości projektowych.