Etapy współpracy

We wszystkich naszych projektach stosujemy standardowe kroki w celu zbadania i rozwiązania problemu, precyzyjnie go wcześniej definiując. Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia pomyślne zakończenie projektu i wyeliminowanie problemu po wykonaniu prac przygotowawczych i podstawowych.

Measurement

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej konstrukcji i nośności podłoża gruntowego pod fundamentem

 • check Inspekcja i dokumentacja aktualnego stanu i stanu konstrukcji
 • check Pomiar i naprawa pęknięć oraz eliminacja osiadania
 • check Określenie przyczyny, która spowodowała zmiany w nośności podłoża pod fundamentem
 • check Stworzenie projektu i wstępne oszacowanie kosztów prac remontowych

Drawings

2. Dobór odpowiednego rozwiązania technicznego

 • check Dobór najbardziej odpowiedniej technologii lub kombinacji technologii do naprawy i renowacji
 • check Opis i uzgodnienie zawartości i kosztu rozwiązania w formie w formie prezentacji podczas negocjacji

Production plan

3. Stworzenie i zatwierdzenie planu prac naprawczych

 • check Plan pracy opisuje wszystkie działania personelu technicznego na miejscu
 • check Prace geopolimerowe mogą być prowadzone zarówno latem jak i zimą
 • check Czas potrzebny na wykonanie prac waha się średnio od kilku dni do kilku tygodni

Work

4. Wykonywanie pracy

 • check Proces nie wymaga skomplikowanych urządzeń transportowych i specjalnych warunków do wykonania pracy.
 • check Technologie geopolimerowe pozwalają szybko wyeliminować przyczyny problemów naszych klientów

Soil penetration test

5. Weryfikacja wykonanej pracy

 • check Z wykorzystaniem dynamicznego sondowania gruntu

Root cause

Określenie przyczyny

check Konieczne jest ustalenie i wyeliminowanie przyczyny powstawania pęknięć w ścianach budynku w warunkach gęstej zabudowy miejskiej. Wyniki badań na trzech otworach (warunkowo) wskazują, że ten grunt charakteryzuje się dobrą wydajnością i wysoką nośnością. W związku z tym podczas tego badania nie zidentyfikowano przyczyny deformacji budynku, niemniej jednak istnieje

check W tym przypadku zaleca się zastosowanie kompleksowego badania: badanie laboratoryjne próbek nienaruszonej struktury oraz metody terenowe. Kompleksowe badania dają możliwość dokładniejszego ujawnienia przyczyny deformacji w przypadku prowadzenia badań metodą terenową, w pierwszym etapie istnieje możliwość prawidłowego wyznaczenia miejsc pod odwierty w celu pobrania próbek gruntu, co gwarantuje 100% wiarygodność badań

check W przypadku niskiej, lekkiej konstrukcji itp. dane uzyskane w wyniku sondowania są w zupełności wystarczające do zaprojektowania podczas rekonstrukcji

Soil estimation

Istnieje wiele metod badań gruntu w terenie - testy stemplowania, sondowania itp. Jednak w warunkach rekonstrukcji najbardziej odpowiednie jest wykorzystanie sondowania (statycznego lub dynamicznego) do wyznaczenia stref gruntu (w planie i głębokości) o znacząco różnych właściwościach mechanicznych, jak również w celu weryfikacji danych z badań laboratoryjnych gruntu. Sondowanie statyczne / dynamiczne to metoda badania gruntu w terenie, która polega na zanurzeniu metalowego stożka w ziemi poprzez przyłożenie obciążenia dynamicznego przez wysięgnik.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO W POŁĄCZENIU Z LABORATORYJNYMI BADANIAMI GRUNTU:

check Określenie lokalnych odchyleń w charakterystyce gruntu

check Możliwość uzyskania danych do interpolacji i ekstrapolacji. Oznacza to, że możliwa jest interpolacja lub ekstrapolacja właściwości fizyczno-mechanicznych gruntu w obrębie tego samego terenu z dużą pewnością poprzez odniesienie do danych z jednego z otworów wiertniczych

check Możliwość przeprowadzania testów w trudno dostępnych miejscach (piwnica, podwórko, itp.)

Project design

DLATEGO TEŻ ZASTOSOWANIE SONDOWANIA DYNAMICZNEGO W POŁĄCZENIU Z LABORATORYJNYM BADANIEM PRÓBEK POZWALA NA:

check Obniżenie kosztów badań

check Zwiększenie dokładności uzyskiwanych danych, a tym samym zmniejszenie zużycia materiałów, a w konsekwencji obniżenie kosztów projektu

W takich przypadkach, jak domki jednorodzinne, małe obiekty przemysłowe i cywilne z finansowaniem z własnej kieszeni, możliwe jest zastosowanie sondowania dynamicznego jako samodzielnej metody pozwalającej na uzyskanie danych wystarczających do zaprojektowania wzmocnienia gruntu. W krajach europejskich stosowanie sondowania dynamicznego jako samodzielnej metody określania modułu odkształcenia i nośności jest dopuszczalne zarówno w gruntach rozproszonych, jak i spoistych. W większości przypadków do projektowania wzmocnienia gruntu żywicami ekspandującymi w technologii Groundtek wystarczające są badania sondowania dynamicznego..

Wzmocnienie fragmentu drogi

Wzmocnienie fragmentu drogi

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia kons…

Wzmocnienie fragmentu drogi

Wzmocnienie fragmentu drogi

Prace prowadzono przy stałym monitorowaniu laserowym podnoszenia kons…